Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van welke aard dan ook tussen E.S.C.T. bvba / Plus is More en de klant.
 • Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, dewelke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf.
 • Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 • E.S.C.T. bvba / Plus is More is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten, of onderdelen daarvan.

Offertes en prijzen

 • Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders werd vermeld.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van E.S.C.T. bvba / Plus is More zijn onder voorbehoud van tikfouten. Voor de gevolgen van tikfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Offertes dienen verplicht in hun geheel te worden beschouwd. E.S.C.T. bvba / Plus is More kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk akkoord van E.S.C.T. bvba / Plus is More.
 • Alle administratieschermen en pagina’s die niet in het design voorkomen zullen standaard pagina’s zijn, conform het gebruikte platform (CMS of ander platform). E.S.C.T. bvba / Plus is More gaat er van uit dat niet beschreven gedrag of workflows de standaard functionaliteit van het gebruikte platform volgt. Dit tenzij anders beschreven in de offerte en/of overeenkomst.

Schriftelijke Bevestiging

 • De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst geeft aanleiding tot vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 30% van de aannemingssom. E.S.C.T. bvba / Plus is More behoudt zicht het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

Aanlevering van gegevens 

 • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan E.S.C.T. bvba / Plus is More  aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.
 • Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, is het mogelijk dat de uitvoering van de opdracht wordt uitgesteld of opgeschort.
 • Het door de klant aan E.S.C.T. bvba / Plus is More geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen E.S.C.T. bvba / Plus is More en de klant.
 • Gegevens die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten.
 • Indien klant informatie niet of te laat aanlevert, dan kan zijn project automatisch tijdelijk op non-actief worden gezet. Het project wordt opnieuw ingepland zodra de betreffende informatie is aangeleverd. Het tijdelijk op non-actief zetten kan een invloed hebben op de levertijd en heeft mogelijks een meerkost tot gevolg.

Levertijd 

 • De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door E.S.C.T. bvba / Plus is More wordt ontvangen.
 • Projecten worden opgenomen in de planning zodra het project-voorschot op rekening van E.S.C.T. bvba / Plus is More is ontvangen.
 • De door E.S.C.T. bvba / Plus is More opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Het project wordt door E.S.C.T. bvba / Plus is More aan de opdrachtgever opgeleverd door het zenden van een e-mailbericht met een link die de toegang verschaft tot de website, die technisch en grafisch is uitgewerkt.
 • Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoeding aan de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan E.S.C.T. bvba / Plus is More de uitvoering van een fase opschorten totdat de opdrachtgever de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd
 • Projecten worden enkel definitief opgeleverd indien alle openstaande facturen door klant werden voldaan.
 • Indien een project door toedoen van de klant 60 dagen of meer op non-actief staat, dan behoudt E.S.C.T. bvba / Plus is More steeds het recht om het resterende projectbudget te factureren als zou het project volledig opgeleverd zijn.

Wijziging opdracht

 • Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan verhoging van de kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit verlaging van de kosten ontstaat als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de klant.
 • Indien E.S.C.T. bvba / Plus is More, door omstandigheden op het moment van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is E.S.C.T. bvba / Plus is More gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. 

Rechten van intellectuele eigendom 

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, blijven te allen tijde eigendom van E.S.C.T. bvba / Plus is More

Betalingsvoorwaarden

 • Een voorschot van 50 % wordt gefactureerd op het ogenblik van ondertekening van de overeenkomst.
 • Alle facturen moeten betaald worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
 • Elk protest van een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 werkdagen na de verzendingsdatum van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan E.S.C.T. bvba / Plus is More .
 • Niet betaling van de factuur op de vervaldag kan door E.S.C.T. bvba / Plus is More worden beschouwd als verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever.
 • Protest, van welke aard ook, door de opdrachtgever schort de verplichtingen (met inbegrip van de betalingsverplichtingen) van de opdrachtgever niet op.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt en/of andere bepalingen van de overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet naleeft, heeft E.S.C.T. bvba / Plus is More het recht de dienstverlening te stoppen.

Aansprakelijkheid 

 • De opdrachtgever vrijwaart E.S.C.T. bvba / Plus is More in hoofdsom, interesten en kosten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) te lijden of geleden hebben.
 • Voor zover E.S.C.T. bvba / Plus is More bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveringen van derden, kan E.S.C.T. bvba / Plus is More op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit deze relaties.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan E.S.C.T. bvba / Plus is More slechts aansprakelijk zijn voor een schadevergoeding die beperkt is tot het tussen E.S.C.T. bvba / Plus is More en de opdrachtgever overeengekomen factuurbedrag.
 • De aansprakelijkheid van E.S.C.T. bvba / Plus is More wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant E.S.C.T. bvba / Plus is More binnen de 48 u na het ontstaan van de schade onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en E.S.C.T. bvba / Plus is More ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat E.S.C.T. bvba / Plus is More in staat is adequaat te reageren.
 • Iedere aansprakelijkheid van E.S.C.T. bvba / Plus is More voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • E.S.C.T. bvba / Plus is More is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade, noch direct, indirect of gevolgschade, met inbegrip van winstderving, voortvloeiend uit een claim of een gebeurtenis.
 • Met het oog op de dienstverlening kan E.S.C.T. bvba / Plus is More het opportuun achten informatie over de opdrachtgever over te maken aan derden buiten Europa, die geen wetten hebben ter bescherming van data vergelijkbaar aan deze in Europa. De opdrachtgever aanvaardt dit risico geheel voor eigen rekening.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden.
 • E.S.C.T. bvba / Plus is More kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • E.S.C.T. bvba / Plus is More is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. E.S.C.T. bvba / Plus is More wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan E.S.C.T. bvba / Plus is More aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de schrijfwijze (incl. taalfouten) van de publicatie. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 • E.S.C.T. bvba / Plus is More doet alle inspanningen om de veiligheid van haar systemen te waarborgen. Echter kan geen enkele data opslag of transfer 100 % veilig gegarandeerd worden. De opdrachtgever aanvaardt dit risico geheel voor eigen rekening.
 • De opdrachtgever aanvaardt dat, gelet op het grote aantal van mogelijke operating systems en browser combinaties, E.S.C.T. bvba / Plus is More niet kan garanderen dat de website functioneert op ieder systeem.

Overmacht 

 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat E.S.C.T. bvba / Plus is More door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van E.S.C.T. bvba / Plus is More kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 • Eventuele reeds geleverde prestaties door E.S.C.T. bvba / Plus is More tot aan het moment van de overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Duur en beëindiging .

 • Indien de klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft E.S.C.T. bvba / Plus is More het recht alle met de betrokken klant gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van E.S.C.T. bvba / Plus is More op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

Geheimhouding 

 • Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 • E.S.C.T. bvba / Plus is More is gerechtigd de geleverde diensten in de eigen website op te nemen van zodra het project voor de buitenwereld beschikbaar is. E.S.C.T. bvba / Plus is More kan het geleverde project aanwenden in zijn eigen commerciële communicatie.

Klachten

 • Klachten met betrekking tot leveringen of uitvoering van de overeenkomst in het algemeen, moeten E.S.C.T. bvba / Plus is More schriftelijk bereiken binnen de 8 werkdagen na uitvoering/levering. Na deze periode wordt de opdracht geacht definitief te zijn opgeleverd en aanvaard door de klant.
 • Bij tijdige en gegronde bezwaren zal E.S.C.T. bvba / Plus is More alles in het werk stellen om binnen een redelijke termijn een kosteloze herstelling te doen. Hierbij ontstaat in generlei mate enig recht op een vergoeding voor de klant.
 • Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.
 • Een klacht schort verplichtingen van de klant niet op.

Waarborg

 • De garantie bestaat erin dat E.S.C.T. bvba / Plus is More te harer keuze, alles in het werk zal stellen om te trachten aangemelde gebreken te herstellen of daarin te voorzien.

Nietigheden

 • De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg.
 • De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte en leunt inhoudelijk zo dicht mogelijk aan bij de inhoud en intentie van de oorspronkelijke bepaling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Op alle verbintenissen uit deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Hasselt.